boxed
color
http://www.minties.vilnius.lm.lt/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.minties.vilnius.lm.lt/
#26ade4
style2
tel./faks. (8 5) 245 66 90
Erfurto g. 23, LT-04220 Vilnius

Ugdymo organizavimas

Ugdymo organizavimas 2017–2018 mokslo metais:

 

2017 – 2018 mokslo metai
Klasės gimnazijos I
gimnazijos II
gimnazijos III
gimnazijos IV
Ugdymo proceso
pradžia
2017.09.01
Trimestrų/pusmečių trukmė Trimestrai:
1-asis 2017.09.01 – 2017.11.30
2-asis 2017.12.01 - 2018.03.16
3-asis 2018.03.19 - 2018.06.15
Pusmečiai:
1-asis 2017.09.01 - 2018.01.19
2-asis 2018.01.22 - 2018.06.15
Pusmečiai:
1-asis 2017.09.01 - 2018.01.19
2-asis 2018.01.22 - 2018.05.25

Rudens atostogos
2017.10.30 - 2017.11.03
Žiemos (Kalėdų) atostogos
2017.12.27 - 2018.01.03
Žiemos atostogos
2018.02.19 - 2018.02.23
Pavasario (Velykų) atostogos
2018.04.03 - 2018.04.06
2018.04.03 - 2018.04.06


Ugdymo proceso
pabaiga
2018.06.15
2018.05.25
Ugdymo proceso trukmė dienomis
181
166
Vasaros atostogos
2018.06.18 - 2018.08.31
2018.07.09*
- 2018.08.31

*IV gimnazijos klasių mokiniams vasaros atostogos prasideda pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai.

 

Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu suteikiama laisva diena prieš egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių.

Jei oro temperatūra 25 laipsniai šalčio ar žemesnė, mokiniai gali į mokyklą nevykti. Atvykusiems į mokyklą mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Neatvykusiems į mokyklą mokiniams mokymuisi reikalinga informacija skelbiama elektroniniame TAMO dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

 

Visiems gimnazijos I-IV klasių mokiniams organizuojamos šios netradicinio ugdymo edukacinės dienos:

 

 2017 - 2018 m. m.
Mokslo ir žinių diena2017.09.01 (penktadienis)
Edukacinių išvykų, ekskursijų diena2017.09.29 (penktadienis)
Savanorių diena2017.12.05 (antradienis)
Kalėdinių renginių, vaidinimų diena2017.12.22 (penktadienis)
Ugdymo karjerai diena (ekskursijos\ paskaitos)2018.02.14 (trečiadienis)*
Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas (100-mečio minėjimas)2018.02.15 (ketvirtadienis)
Sporto ir kūrybinių dirbtuvių diena2018.06.01 (penktadienis)
Mokslo metų pabaigos šventė, mokinių, padariusių asmeninę pažangą apdovanojimai, „Pačių pačiausių“ apdovanojimo šventė2018.06.15 (penktadienis)

*Diena gali keistis atsižvelgiant į matematikos olimpiados II etapo Vilniaus miesto mokiniams datą.

Kitos netradicinio ugdymo dienos I-IV gimnazijos klasių mokiniams vyksta ugdymo proceso metu. Jų metu mokiniams sudaroma galimybė lankytis muziejų, bibliotekų, kitų kultūros ar švietimo įstaigų organizuojamose programose, veiklose, projektuose ar renginiuose. Veiklą srautui, klasei organizuoja klasių vadovai kartu su dalykų mokytojais, sveikatos priežiūros bei pagalbos mokiniui specialistais.

 

                                                                                        Tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimų datos 2017-2018 mokslo metais:

 

 2017 - 2018 m. m.
I klasių tėvų susirinkimas 2017.09.19
(antradienis)
Tėvų susitikimas su dėstančiais mokytojais
(I, II kl.)
2017.10.26
(ketvirtadienis)
Tėvų susitikimas su dėstančiais mokytojais
(III, IV kl.)
2017.11.28
(antradienis)
Bendras susirinkimas IV gimn. klasių mokinių tėvams (brandos egzaminų organizavimo klausimais)2018.02.07
(trečiadienis)
Bendras susirinkimas II gimn. klasių mokinių tėvams (PUPP organizavimo, vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo ir karjeros planavimo klausimais)2018.03.20
(trečiadienis)
Tėvų susitikimas su dėstančiais mokytojais (I-IV kl.)2018.04.25
(trečiadienis)

* klasių vadovai rengia daugiau susirinkimų, jei yra poreikis.

default
...
none
#6E787E
off
none
loading
#6E787E
off