boxed
color
http://www.minties.vilnius.lm.lt/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.minties.vilnius.lm.lt/
#26ade4
style2
tel./faks. (8 5) 245 66 90
Erfurto g. 23, LT-04220 Vilnius

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę 2017-2018 mokslo metais:

Dalykų sritys/ dalykaiSavaitinių pamokų skaičius dalykui
(gimnazijos I klasė)
Savaitinių pamokų skaičius dalykui (gimnazijos II klasė)Pagrindinio ugdymo programos II dalyje (iš viso val.)
Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)112
Kalbos:
Lietuvių kalba (gimtoji)459
Užsienio kalba (1-oji)336
Užsienio kalba (2-oji)224
Matematika3+1*4/4+1*7+1*/7+2*
Gamtamokslinis ugdymas:
Biologija213
Fizika224
Chemija224
Informacinės technologijos112
Socialinis ugdymas:
Istorija224
Pilietiškumo pagrindai112
Geografija213
Ekonomika ir verslumas011
Meninis ir technologinis ugdymas:
Dailė112
Muzika112
Technologijos1,512,5
Kūno kultūra224
Žmogaus sauga
0,5
Pasirenkami dalykai
Pamokų skaičius mokiniui31,531/32*
Pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pasiekimams gerinti7 pamokos klasei
(iš jų:
1 pamoka per savaitę visus mokslo metus matematikos pamokų skaičiui didinti * ;
1 pamoka per savaitę du trimestrus gamtos mokslų eksperimentiniams darbams atlikti (tiksliųjų- gamtos mokslų krypčiai) arba 1 pamoka per savaitę vieną trimestrą užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo įgūdžių tobulinimui ir 1 pamoka per savaitę vieną trimestrą kūno kultūrai (humanitarinių-socialinių mokslų krypčiai);
1 pamoka per savaitę vieną trimestrą istorijos pamokoms Vilniaus miesto ir krašto istorijai pažinti;
1 pamoka klasei dalinti į mažesnes grupes kūno kultūros pamokoms)
Rezervas - 4 pamokos
7 pamokos klasei
(iš jų:
1 pamoka matematikos pamokų skaičiui didinti*(tiksliųjų-gamtos mokslų krypčiai);
1 pamoka per savaitę du trimestrus gamtos mokslų eksperimentiniams darbams atlikti (tiksliųjų- gamtos mokslų krypčiai) arba 1 pamoka per savaitę vieną trimestrą istorijos pamokoms Vilniaus miesto ir krašto istorijai pažinti;
ir 1 pamoka per savaitę matematikos žinių gilinimui (humanitarinių-socialinių mokslų krypčiai);
1 pamoka per savaitę vieną trimestrą lietuvių kalbos ir literatūros žinių gilinimui;
1 pamoka klasei į mažesnes grupes dalinti kūno kultūros pamokoms)
Rezervas - 4 pamokos

14 (klasei)
Neformalusis švietimas2,5 pamokos klasei2,5 pamokos klasei5 (klasei)

 

 

default
...
none
#6E787E
off
none
loading
#6E787E
off