boxed
color
http://www.minties.vilnius.lm.lt/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.minties.vilnius.lm.lt/
#26ade4
style2
tel./faks. (8 5) 245 66 90
Erfurto g. 23, LT-04220 Vilnius

Pagrindinis ugdymas

 Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti pamokų skaičius per dvejus metus  2016-2017 mokslo metais:

Dalykų sritys/ dalykaiSavaitinių pamokų skaičius dalykui
(gimnazijos I klasė)
Savaitinių pamokų skaičius dalykui (gimnazijos II klasė)Pagrindinio ugdymo programos II dalyje (iš viso val.)
Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)1168
Kalbos:
Lietuvių kalba (gimtoji)4*/5**5*/5,5**306*/357**
Užsienio kalba (1-oji)33204
Užsienio kalba (2-oji)22140
Matematika4*/3**5*/4**306*/238**
Gamtamokslinis ugdymas:
Biologija21102
Fizika22136
Chemija22136
Informacinės technologijos1168
Socialinis ugdymas:
Istorija22136
Pilietiškumo pagrindai1168
Geografija21102
Ekonomika ir verslumas0134
Meninis ir technologinis ugdymas:
Dailė1168
Muzika1168
Technologijos1,5185
Kūno kultūra22136
Žmogaus sauga
0,5
17
Pasirenkami dalykai
Pamokų skaičius mokiniui31,532*/31,5**
Pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pasiekimams gerinti7 pamokos klasei
(iš jų:
1 pamoka pamokų skaičiui didinti: matematikos (tiksliųjų-gamtos mokslų krypčiai*) arba lietuvių kalbos (humanitarinių-socialinių mokslų krypčiai**);
1 pamoka gamtos mokslų eksperimentiniams darbams atlikti (tiksliųjų- gamtos mokslų krypčiai*) arba anglų/ lietuvių/ istorijos kalbėjimo įgūdžiams tobulinti ir miesto istorijai pažinti (humanitarinių-socialinių mokslų krypčiai**);
1 pamoka klasei dalinti į mažesnes grupes kūno kultūros pamokoms)
Rezervas - 4 pamokos
7 pamokos klasei
(iš jų:
Pamokų skaičiui didinti: 1 pamoka matematikos (tiksliųjų-gamtos mokslų krypčiai*) arba 0,5 pamokos lietuvių kalbos (humanitarinių- socialinių mokslų krypčiai**);
1 pamoka gamtos mokslų eksperimentiniams darbams atlikti (tiksliųjų- gamtos mokslų krypčiai*) arba anglų/ lietuvių/ istorijos kalbėjimo įgūdžiams tobulinti ir miesto istorijai pažinti (humanitarinių-socialinių mokslų krypčiai**);
1 pamoka klasei į mažesnes grupes dalinti kūno kultūros pamokoms)
Rezervas – 4*/4,5** pamokos

14 (klasei)
Neformalusis švietimas2,5 pamokos klasei2,5 pamokos klasei5 (klasei)

 

 

default
...
none
#6E787E
off
none
loading
#6E787E
off