boxed
color
http://www.minties.vilnius.lm.lt/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.minties.vilnius.lm.lt/
#26ade4
style2
tel./faks. (8 5) 245 66 90
Erfurto g. 23, LT-04220 Vilnius

Pagrindinis ugdymas

UGDYMASIS ŠEIMOJE: skaityti plačiau.

 

Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę 2019-2020 mokslo metais:

Dalykų sritys/ dalykaiSavaitinių pamokų skaičius dalykui
(gimnazijos I klasė)
Savaitinių pamokų skaičius dalykui (gimnazijos II klasė)Pagrindinio ugdymo programos II dalyje (iš viso val. per dvejus mokslo metus)
Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)1174
Kalbos:
Lietuvių kalba (gimtoji)45333
Užsienio kalba (1-oji)33222
Užsienio kalba (2-oji)22148
Matematika4 (3+1)4259
Gamtamokslinis ugdymas:
Biologija21111
Fizika22148
Chemija22148
Informacinės technologijos1174
Socialinis ugdymas:
Istorija22148
Pilietiškumo pagrindai1174
Geografija21111
Ekonomika ir verslumas0137
Socialinė-pilietinė veikla**20
Meninis ugdymas:
Dailė1174
Muzika1174
Technologijos1,5192,5
Fizinis ugdymas22148
Dalykų moduliai1174
Žmogaus sauga
0,5
18,5
Pamokų skaičius mokiniui31,532
Pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti7 pamokos (klasei)
Iš jų:
1 pamoka klasei matematikos pamokų skaičiui didinti;
2 pamokos klasei fiziniam ugdymui dalinti klasę į mergaičių ir berniukų grupes;
1 pamoka klasei I trimestrą anglų kalbos kalbėjimo įgūdžiams lavinti,
0,5 pamokos klasei I trimestrą Vilniaus miesto istorijai pažinti,
0,5 pamokos klasei I trimestrą chemijos eksperimentiniams darbams atlikti;
1 pamoka klasei II trimestrą retorikos pagrindams formuoti,
0,5 pamokos klasei II trimestrą fizikos eksperimentiniams darbams atlikti,
0,5 pamokos klasei II trimestrą logikos pagrindams įgyti;
0,5 pamokos per savaitę klasei III trimestrą biologijos eksperimentiniams darbams atlikti,
0,5 pamokos klasei III trimestrą sportiniams įgūdžiams per sportinius žaidimus lavinti.
Rezervas: 2 pamokos per savaitę klasei I ir II trimestrus, 3 pamokos – III trimestrą.
7 pamokos (klasei)
Iš jų:
2 pamokos klasei fiziniam ugdymui dalinti klasę į mergaičių ir berniukų grupes;
2 pamokos klasei matematikos programos skirtingoms mokymosi strategijoms įgyvendinti;
1 pamoka klasei I trimestrą biologijos eksperimentiniams darbams atlikti,
0,5 pamokos klasei II trimestrą chemijos eksperimentiniams darbams atlikti ir 0,5 pamokos klasei Vilniaus miesto istorijai pažinti,
0,5 pamokos klasei III trimestrą Vilniaus miesto istorijai pažinti ir 0,5 pamokos klasei sportiniams įgūdžiams per sporto žaidimus lavinti.
Rezervas: 2 pamokos per savaitę klasei.
518
Neformalusis švietimas2,5 pamokos (klasei)2,5 pamokos (klasei)185

 

 

default
...
none
#6E787E
off
none
loading
#6E787E
off