boxed
color
http://www.minties.vilnius.lm.lt/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.minties.vilnius.lm.lt/
#26ade4
style2
tel./faks. (8 5) 245 66 90
Erfurto g. 23, LT-04220 Vilnius

Vaiko gerovės komisija

VILNIAUS ,,MINTIES“ GIMNAZIJOS

 

Vaiko gerovės komisija 
Teresa Sakalauskienėgimnazijos direktorė, komisijos pirmininkė
Diana Paužienėgimnazijos socialinė pedagogė metodininkė, komisijos pirmininko pavaduotoja
Nariai:
Vida Morkūnienėdirektorės pavaduotoja ugdymui
Skaidrė Umbrasienėgimnazijos psichologė metodininkė
Dangira Šližienėchemijos mokytoja metodininkė
Irena Kanišauskaitė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė
Jurgita Dabrovolskienė lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja
Vitalija Malinauskienė užsienio (anglų) kalbos vyr. mokytoja

 

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Galite kreiptis dėl lankomumo problemų, psichoaktyvių medžiagų vartojimo, mokinio elgesio taisyklių pažeidimo, mokymosi sunkumų ir visais rūpimais pagalbos mokiniui klausimais.


 

Vilniaus ,,Minties“ gimnazijos lankomumo  tvarka

 1.  Jei mokinys be pateisinamos priežasties praleidžia 10–15  pamokų ir (arba) pavėluoja į pamokas daugiau kaip 5 kartus, klasės vadovas raštu įspėja mokinį ir informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus). (Klasės vadovo įspėjimas)
 2. Jei mokinys be pateisinamos priežasties praleidžia 20 pamokų per trimestrą (I-II klasių mokiniai) ar 30 pamokų per pusmetį (III-IV klasių mokiniai) arba pavėluoja į pamokas 10 kartų per trimestrą (I-II klasių mokiniai) ar 15 kartų per pusmetį ( III-IV klasių mokiniai), kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir klasės vadovu kviečiamas į Vaiko  gerovės komisijos posėdį. Mokiniui gimnazijos direktoriaus įsakymu skiriamos Mokinio elgesio taisyklėse nustatytos drausminės nuobaudos.
 3. Mokiniui, aktyviai dalyvaujančiam gimnazijos veikloje, gerai besimokančiam     ( vidurkis pagrindinių dalykų 7 ir daugiau), įspėjimas už praleistas pamokas skiriamas atsižvelgiant į konkrečią situaciją.
 4. Kiekvieną mėnesį apie mokinius iki 16 m., kurie be pateisinamos priežasties praleido daugiau nei 50% visų kalendorinio mėnesio pamokų, raštu informuojama policija, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo skyrius, duomenys suvedami į nesimokančių ir mokyklos nelankančių mokinių informacinę sistemą.
 5. Mokiniui, nuolat praleidžiančiam pamokas be pateisinamos priežasties, siūloma pasirinkti kitą ugdymo (si) įstaigą.
 6. Mokinys gali pristatyti tėvų (globėjų, rūpintojų) pamokų pateisinimo lapą ne daugiau kaip už 3 dienas iš eilės, bet ne daugiau kaip už 6 dienas per trimestrą (I-II klasių mokiniai) ir ne daugiau kaip 10 dienų per pusmetį (III-IV klasių mokiniai).
 7. Pateisinančius dokumentus mokinys privalo pateikti per 5 dienas; vėliau pateikti dokumentai neįskaitomi ir praleistos pamokos laikomos nepateisintomis.
 8. Jeigu mokinys į pamoką vėluoja iki 15 minučių, mokytojas elektroniniame dienyne žymi pavėlavimą („p“).
 9. Jeigu mokinys į pamoką vėluoja daugiau kaip 15 minučių, mokytojas elektroniniame dienyne žymi „n“, mokinys pamokoje privalo dalyvauti.
 10. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba pats mokinys, žinodamas, kad nedalyvaus pamokoje     (-ose), iš anksto informuoja klasės vadovą, dalyko mokytoją (-us) per TAMOžinučių sistemą ar kitu būdu.
 11.  Mokinys, ketinantis išvykti į užsienį, ne vėliau kaip prieš savaitę privalo informuoti klasės vadovą ir dalykų mokytojus, pateikti prašymą direktoriui ir per dvi savaites po grįžimo atsiskaityti kontrolinius ir savarankiškus darbus. Prašymas
 12. Jei mokinys per pamokas ruošiasi renginiui (direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ar klasės vadovo leidimu), pamokos pateisinamos.

 

 1. Pamokos, praleistos dėl vairavimo mokyklos organizuojamų užsiėmimų, laikomos nepateisinama priežastimi.
 2. Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo pildyti Vilniaus ,,Minties“ gimnazijos parengtą ,,Praleistų pamokų teisinimo lapo“ formą. Formą galima rasti gimnazijos tinklalapyje. Praleistų pamokų pateisinimo lapas

 

default
...
none
#6E787E
off
none
loading
#6E787E
off