boxed
color
http://www.minties.vilnius.lm.lt/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.minties.vilnius.lm.lt/
#26ade4
style2
tel./faks. (8 5) 245 66 90
Erfurto g. 23, LT-04220 Vilnius

Pagalbos mokiniui specialistai

Vilniaus „Minties“ gimnazijos psichologės ir socialinės pedagogės darbo laikas ir veikla.

 

Psichologė Skaidrė Umbrasienė

Tel. (8 5) 245 48 02

33 kabinetas

El. paštas skaidre.mintis@gmail.com

Darbo laikas:

Savaitės dienaKonsultavimo laikas
Pirmadienis9.00 - 13.00
Antradienis10.00 -14.30
Trečiadienis10.00 - 15.00
Ketvirtadienis9.00 - 14.30
Penktadienis9.00 - 12.00

Pietūs 12.00-12.30

 

Psichologo darbo tikslas:

rūpintis mokinių psichologiniu saugumu mokykloje ir reikalingų psichologinių sąlygų sudarymu;
informuoti mokinius apie psichologinės pagalbos galimybes bei savalaikį kreipimąsi;
skatinti mokinius kurti harmoningus, tolerancija paremtus tarpusavio santykius, mokyti konstruktyviai spręsti sunkumus, stiprinti jų psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą.

Psichologo veikla:

konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus                 (globėjus) šių problemų sprendimo klausimais;

remiantis psichologiniais metodais, įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padeda jas spręsti;
rengia individualias rekomendacijas mokinių psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti, bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais) ir mokytojais;
atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius; rengia rekomendacijas mokiniams, jų tėvams ir pedagogams, remiantis tyrimų išvadomis;
šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaujant su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.);
inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų.

Socialinė pedagogė Diana Paužienė

Išsilavinimas – edukologijos magistro laipsnis (socialinės pedagogikos šaka).

Tel. (8 5) 245 66 90,

33 kabinetas

El. paštas diana.mintis@gmail.com

Darbo laikas:

Savaitės dienaKonsultavimo laikas
Pirmadienis9.00 – 14.30
Antradienis8.00 – 13.00
Trečiadienis8.00 – 14.00
Ketvirtadienis
Penktadienis9.00 – 13.30

Pietūs 12.00-12.30

Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.

Socialinio pedagogo veikla:

dirba individualiai su asmeniu – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo, lankomumo, mokymosi motyvacijos, elgesio, žalingų įpročių);
padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę –pedagoginę pagalbą;
bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis;
kartu su kitais gimnazijos pedagogais, specialistais bei kitomis institucijomis inicijuoja mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, vykdo prevencines programas;
palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;
kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;
informuoja, konsultuoja moksleivius karjeros planavimo klausimais;
dalyvauja įvairių, gimnazijoje veikiančių, darbo grupių veikloje;
dalyvauja moksleivių socializacijos procese – skatina ir organizuoja moksleivių užimtumą, organizuoja pažintinę veiklą, inicijuoja ir vykdo socializacijos programas.

 

 

default
...
none
#6E787E
off
none
loading
#6E787E
off