boxed
color
http://www.minties.vilnius.lm.lt/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.minties.vilnius.lm.lt/
#26ade4
style2
tel./faks. (8 5) 245 66 90
Erfurto g. 23, LT-04220 Vilnius

Pagalbos mokiniui specialistai

Vilniaus „Minties“ gimnazijos psichologės, socialinės pedagogės ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistės darbo laikas ir veikla.

 

Psichologė Skaidrė Umbrasienė

Tel. (8 5) 245 48 02

33 kabinetas

El. paštas skaidre.mintis@gmail.com

Darbo laikas:

Savaitės dienaKonsultavimo laikas
Pirmadienis9.00 - 13.00
Antradienis10.00 -14.30
Trečiadienis10.00 - 15.00
Ketvirtadienis9.00 - 14.30
Penktadienis9.00 - 12.00

Pietūs 12.00-12.30

Psichologo darbo tikslas:

rūpintis mokinių psichologiniu saugumu mokykloje ir reikalingų psichologinių sąlygų sudarymu;
informuoti mokinius apie psichologinės pagalbos galimybes bei savalaikį kreipimąsi;
skatinti mokinius kurti harmoningus, tolerancija paremtus tarpusavio santykius, mokyti konstruktyviai spręsti sunkumus;
Psichologo veikla:

konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus, pedagogus. Konsultacijų tikslas – aptarti mokinių problemas, planuoti jų sprendimo būdus;
konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
remiantis psichologiniais metodais, įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padeda jas spręsti;
rengia individualias rekomendacijas mokinių psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti, bendradarbiaujant su mokinio tėvais ( globėjais) ir mokytojais;
atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
rengia rekomendacijas mokiniams, jų tėvams ir pedagogams, remiantis tyrimų išvadomis;
šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaujant su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;
vykdo psichologinių problemų prevenciją (pvz., patyčių, smurto, savižudybių, valgymo sutrikimų ir kt.).

Socialinė pedagogė Diana Paužienė

Išsilavinimas – edukologijos magistro laipsnis (socialinės pedagogikos šaka).

Tel. (8 5) 245 66 90,

33 kabinetas

El. paštas diana.mintis@gmail.com

Darbo laikas:

Savaitės dienaKonsultavimo laikas
Pirmadienis9.00 – 14.30
Antradienis8.00 – 13.00
Trečiadienis8.00 – 14.00
Ketvirtadienis
Penktadienis9.00 – 13.30

Pietūs 12.00-12.30

Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.

Socialinio pedagogo veikla:

dirba individualiai su asmeniu – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo, lankomumo, mokymosi motyvacijos, elgesio, žalingų įpročių);
padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę –pedagoginę pagalbą;
bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis;
kartu su kitais gimnazijos pedagogais, specialistais bei kitomis institucijomis inicijuoja mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, vykdo prevencines programas;
palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;
kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;
informuoja, konsultuoja moksleivius karjeros planavimo klausimais;
dalyvauja įvairių, gimnazijoje veikiančių, darbo grupių veikloje;
dalyvauja moksleivių socializacijos procese – skatina ir organizuoja moksleivių užimtumą, organizuoja pažintinę veiklą, inicijuoja ir vykdo socializacijos programas.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė  – Dovilė Vervečkienė

Sveikatos babinetas

Darbo laikas:

Savaitės dienaDarbo laikasPietų pertrauka
Pirmadienis8:30 - 15:2012:30-13:00
AntradienisNedarbo diena
Trečiadienis8:30 - 15:2012:30-13:00
Ketvirtadienis8:30 - 15:2012:30-13:00
PenktadienisNedarbo diena

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbo tikslas:

rūpintis mokinių visuomenės sveikatos priežiūra ir ugdymu;
Ugdyti mokinių supratimą apie sveikatą, padėti mokiniams suprasti ir teisingai pasirinkti sveikatą stiprinantį gyvenimo būdą.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla:

renka ir kaupia informaciją apie mokinių sveikatą, teikia rekomendacijas mokyklos ugdytojams;
renka, kaupia ir dalinasi informacija sveikatos temomis;
pagal kompetencijas konsultuoja vaikus, mokytojus, tėvus mokinių sveikatos ir jos išsaugojimo bei gerinimo klausimais;
Rengia iniciatyvas, renginius, veiklas, grupinius užsiėmimus infekcinių ir neinfekcinių ligų, fizinio aktyvumo, mitybos, traumatizmo, žalingų įpročių, pirmosios pagalbos, lytiškumo, psichikos sveikatos ir kitomis temomis;
Atlieka tyrimus įvairiais sveikatos aspektais, supažindina su jais mokyklos darbuotojus, tėvus, mokinius;
rengia rekomendacijas mokiniams, jų tėvams ir pedagogams, remiantis tyrimų išvadomis;
Pagal kompetencijas suteikia pirmąją pagalbą;
Atlieka maitinimo įstaigos, aptarnaujančios mokyklą, valgiaraščių ir maisto dalinimo higienos kontrolę, teikia rekomendacijas;
Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje;
Atlieka ugdymo įstaigos atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams kontrolę, teikia rekomendacijas.

 

default
...
none
#6E787E
off
none
loading
#6E787E
off