boxed
color
http://www.minties.vilnius.lm.lt/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.minties.vilnius.lm.lt/
#26ade4
style2
tel./faks. (8 5) 245 66 90
Erfurto g. 23, LT-04220 Vilnius

Pagalbos mokiniui specialistai

 

Vilniaus „Minties“ gimnazijos psichologinė pagalbos teikimo tvarkos aprašas

 

Vilniaus „Minties“ gimnazijos psichologės, socialinės pedagogės, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė darbo laikas ir veikla.

Psichologė Skaidrė Umbrasienė

Tel. (8 5) 245 48 02

33 kabinetas

El. paštas skaidre.mintis@gmail.com

Darbo laikas:

Savaitės dienaKonsultavimo laikas
Pirmadienis9.00 - 13.00
Antradienis10.00 -14.30
Trečiadienis10.00 - 15.00
Ketvirtadienis9.00 - 14.30
Penktadienis9.00 - 12.00

Pietūs 12.00-12.30

 

Psichologo darbo tikslas:

rūpintis mokinių psichologiniu saugumu mokykloje ir reikalingų psichologinių sąlygų sudarymu;
informuoti mokinius apie psichologinės pagalbos galimybes bei savalaikį kreipimąsi;
skatinti mokinius kurti harmoningus, tolerancija paremtus tarpusavio santykius, mokyti konstruktyviai spręsti sunkumus, stiprinti jų psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą.

Psichologo veikla:

konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus  (globėjus) šių problemų sprendimo klausimais;

remdamasis psichologiniais metodais, įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padeda jas spręsti;
rengia individualias rekomendacijas mokinių psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokinio tėvais (globėjais) ir mokytojais;
atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius; rengia rekomendacijas mokiniams, jų tėvams ir pedagogams, remdamasis tyrimų išvadomis;
šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.);
inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų.

Socialinė pedagogė Diana Paužienė

Išsilavinimas – edukologijos magistro laipsnis (socialinės pedagogikos šaka).

Tel. (8 5) 245 66 90,

33 kabinetas

El. paštas diana.mintis@gmail.com

Darbo laikas:

Savaitės dienaKonsultavimo laikas
Pirmadienis9.00 - 14.30
Antradienis9.00 - 14.30
Trečiadienis8.00 - 14.30
Ketvirtadienis
Penktadienis9.00 - 13.30

Pietūs 12.00-12.30

Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.

Socialinio pedagogo veikla:

dirba individualiai su asmeniu – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo, lankomumo, mokymosi motyvacijos, elgesio, žalingų įpročių);
padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę –pedagoginę pagalbą;
bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis;
kartu su kitais gimnazijos pedagogais, specialistais bei kitomis institucijomis inicijuoja mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, vykdo prevencines programas;
palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį informacinį darbą;
kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;
informuoja, konsultuoja moksleivius karjeros planavimo klausimais;
dalyvauja įvairių, gimnazijoje veikiančių, darbo grupių veikloje;
dalyvauja moksleivių socializacijos procese – skatina ir organizuoja moksleivių užimtumą, organizuoja pažintinę veiklą, inicijuoja ir vykdo socializacijos programas.

 

default
...
none
#6E787E
off
none
loading
#6E787E
off