boxed
color
http://www.minties.vilnius.lm.lt/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.minties.vilnius.lm.lt/
#26ade4
style2
tel./faks. (8 5) 245 66 90
Erfurto g. 23, LT-04220 Vilnius

Viešinimas

Gimnazija dalyvauja projekte „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“

Gimnazija dalyvauja ES remiamos programos „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa“ Lietuvos meno kūrėjų asociacijos parengtame projekte „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“. Projektas siūlo aukštąją kultūrą sistemingai ir nuosekliai pateikti gimnazijos mokiniams. Tikslingas kultūros kūrėjų bendravimas su gimnazistais bus naudingas ir gimnazijos bendruomenei, ir meno kūrėjams. Atskirų meno šakų kūrėjai (architektai, rašytojai, kompozitoriai, dailininkai, fotomenininkai, kinematografininkai, muzikai, literatūros vertėjai, tautodailininkai, teatralai, žurnalistai) per vienerius mokslo metus praves 8 meninės kūrybos pamokas ir praktinius užsiėmimus (kūrybines dirbtuves) II – III klasių mokiniams. Taip pat gimnaziją pasieks nemokama dvejų metų prenumerata šiems žurnalams:

• Kultūros barai

• Naujasis Židinys

• Metai

• Knygų Aidai

• Krantai

• Dailė

• Literatūra ir menas

• Fotografija

• Muzikos barai

• Kelionė su Bernardinai.lt

• Tautodailės metraštis

Būsimai idėjų visuomenei labai reikalingi kūrybiški žmonės…

sanglaudos-fondas

 

 

 

 

Vilniaus „ Minties“ gimnazijoje įvykdyti pastato rekonstravimo darbai

2010 m. rugpjūčio 26 d. Vilniaus „Minties“ gimnazija ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė projekto „Energijos efektyvumo didinimas Vilniaus „Minties“ gimnazijoje“ finansavimo ir administravimo sutartį.
Vilniaus „Minties“ gimnazijos pastato infrastruktūra neužtikrino kokybiškos darbo ir mokymosi aplinkos mokiniams ir darbuotojams. Remiantis energijos vartojimo audito apibendrinimu, gimnazijos vėdinimo sistemos būklė neatitiko STR 2.05.01:2005 keliamų reikalavimų, o energijos sąnaudos ir joms tenkančios išlaidos buvo viršnorminės.
Pagrindinis rekonstrukcijos projekto tikslas – gerinti mokinių mokymosi sąlygas, rekonstruojant mokyklos pastatą, gerinant pastato būklę ir didinant energijos vartojimo efektyvumą.
Siekiant, kad „Minties“ gimnazijos pastatas atitiktų keliamus reikalavimus, rekonstrukcijos metu buvo atliekami pastato apšiltinimo darbai (stoglangių keitimas, lauko durų keitimas naujomis, išorės sienų ir cokolinės dalies apšiltinimas, stiklo blokelių keitimas langais, stiklo blokelių sienutės šiltinimas; sutapdinto stogo rekonstravimas su apšiltinimu ir kt.). Taip pat buvo rekonstruotos šildymo ir apšvietimo sistemos, taigi sumažėjo mokyklinio ugdymo pastato eksploatavimo išlaidos (šildymui, elektrai). Projekto įgyvendinimo metu buvo atkurtos nykstančios funkcinės ir estetinės statinio savybės, kas sąlygojo pagerėjusias pastato konstrukcines savybes ir pailgėjusį statinio naudingo tarnavimo laiką.
Po projekto įgyvendinimo tikslinių grupių (mokinių bei mokytojų) darbo aplinka atitinka higienos normas ir teisės norminių aktų nustatytus saugos reikalavimus.
Projektas buvo finansuojamas pagal 2007–2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ (projekto kodas VP3-3.4-ŪM-03-V-04-060)
Bendra projekto vertė – 2 333 070,00 Lt.
Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos sanglaudos fondo buvo skirta 2 067 612,00Lt bei 265 458,00 Lt iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų.
Projekto pabaiga – 2010 m. spalio 25 d.

kuriame2 kuriame1

Projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“

2008 m. lapkričio mėn. Buvo patvirtintas Vilniaus „Minties“ gimnazijos dalyvavimas projekte „MTP+“. Iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų gimnazijai paskirta 410130 Lt. Buvo pasiūlyta įsigyti naujausios mokymo įrangos technologijų, menų ir gamtos mokslų kabinetams. Pasirinkti šie komplektai: Biologijos mokymo priemonių ir įrangos (didysis) už 19737,87 Lt, Chemijos mokymo priemonių ir įrangos (didysis) už 44138 Lt, Dailės mokymo priemonių ir įrangos (didysis) už 41210,93 Lt, Fizikos mokymo priemonių ir įrangos (didysis) už 47784,11 Lt, Konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų mokymo priemonių ir įrangos (mažasis) už 26757,94 Lt, Meninio ugdymo kabineto mokymo priemonių ir įrangos (didysis) už 58565,21 Lt, Mitybos ir turizmo technologijų mokymo priemonių ir įrangos (mažasis) už 22466,07 Lt, Tekstilės ir aprangos technologijų mokymo priemonių ir įrangos (mažasis) už 25285,37 Lt. Pirmam pirkimui buvo išnaudota 285945,50 Lt. Prekės į mokyklą buvo pradėtos tiekti gegužės mėnesį. Mokykla gavo 27 stacionarius ir 8 nešiojamuosius kompiuterius, namų kino sistemų , fotoaparatų ir filmavimo kamerų, kompiuterinių programų menų kabinetui, dailės pamokoms grafikos spausdinimo presą, galingą deginimo krosnelę keramikos darbams, spalvotų ir nespalvotų spausdintuvų, dokumentų vaizdavimo kamerų, projektorių, dailės reikmenų ir įrankių rinkinį, darbų eksponavimo įrangos rinkinį, įrankių rinkinį keramikos darbams, midi klaviatūrų bei daugiafunkcį pultą, elektrinį pianiną, manekenų rinkinį, siuvimo mašiną, lyginimo sistemą, rankinių trikotažo mezgimo mašinų, audinių marginimo rėmų, fizikos pamokoms gauti voltmetrai, varžos matavimo rinkinys, įrenginys dujų dėsniams demonstruoti, laidų rinkinys, rinkinys geometrinei ir banginei optikai, elektrostatikos demonstracijų rinkinys, geigerio skaitiklis, elektros ir elektronikos rinkiniai, demonstracinis kinematikos ir dinamikos rinkiniai, ampermetrai, biologijos pamokoms gauti žmogaus griaučių ir anatomijos modeliai, mitozės ir mejozės modeliai, biologijos priemonių rinkinys.
Antrajam pirkimui liko 124184,5 Lt. Už šias lėšas mokykla pasirinko baldus gamtamoksliams kabinetams, interaktyvias lentas meninio ugdymo, technologijų bei fizikos kabinetams, papildomų komplektų fizikos laboratoriniams darbams, vėlimo mašiną technologijų kabinetui, dailės kabinetui grafines planšetes, nešiojamų kompiuterių mokytojams, papildomų komplektų chemijos priemonių bei cheminių medžiagų.
Pirmojo pirkimo dar negautos priemonės turi pasiekti mokyklą dar šiais mokslo metais. Antrojo pirkimo priemones tikimės gauti 2011-2012 m.m.

 

Projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“

2008 metais liepos mėnesį buvo gauta informacija iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos dėl „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projekto „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“. Šis projektas buvo suskirstytas į du etapus. Pagal pirmą etapą visoms atrinktoms mokykloms buvo skirta bazinis įrangos ir baldų komplektas. Į šį komplektą įėjo bibliotekos darbuotojų darbo vieta: baldai, kompiuteriai, rašomasis stalas, rutulinės kėdės. Į mokinių darbo vietas buvo skirti: stacionarūs kompiuteriai, kompiuteriniai stalai ir kėdės. Skaitytojų darbo vietos buvo papildytos naujais stalais ir kėdėmis. Bibliotekos fondams ir skaityklai buvo gautos faneruotų knygų lentynos, besisukantis stovas žurnalams ir lankstinukams, stiklinė rakinama spinta, informacinė lenta, lentyna knygoms eksponuoti. Be baldų bibliotekai, buvo skirta ir organizacinė technika: daugiafunkcis aparatas (spausdintuvas, kopijuoklis, skaitytuvas), skaitmeninis projektorius su dokumentų kamera, nešiojamas kompiuteris, nešiojamas ekranas, dokumentų apipavidalinimo įrenginys.
Pirmas bibliotekų modernizavimo etapas prasidėjo 2009 metų rudenį ir baigėsi 2010 metų pradžioje. Pirmas etapas buvo baigtas 2010 metų vasario mėnesį. Pirmam etapui buvo skirta 26045,53 Lt.
2010 metų birželio mėnesį biblioteką informavo, kad prasidėjo antrasis projekto vykdymo etapas. Antram etapui mūsų mokyklai buvo skirta 62173,00 Lt.

 

Projektas „Improvizacijos modelis: mokyklos bendruomenės narių komunikacinių, saviraiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas“

Parama Projektui skirta pagal Lietuvos 2007–2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ (Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-071). „Visas pasaulis yra teatras“ – garsi Renesanso dramaturgo V. Šekspyro mintis, daugeliui ne kartą girdėta. Žinoma, ši frazė kiek ironiškai nuskambėjo autoriaus sukurto personažo lūpose…
O Vilniaus „Minties“ gimnazijos bendruomenės nariams (12 mokytojų, 6 tėveliams, 32 1–4 klasių gimnazistams) teko puiki galimybė išbandyti, ar pasaulyje – teatre yra kūrybiški aktoriai. Tokį išbandymą pasiūlė projekto „Improvizacijos modelis: mokyklos bendruomenės narių komunikacinių, saviraiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas“ sumanytojas ir organizatorius aktorius Andrius Žebrauskas. Jam talkina aktorius Audrius Bružas. Projektas gimnazijoje prasidėjo sausio 17 dieną. Baigiamasis renginys įvyko vasario 18–19 dienomis.

default
...
none
#6E787E
off
none
loading
#6E787E
off