boxed
color
http://www.minties.vilnius.lm.lt/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.minties.vilnius.lm.lt/
#26ade4
style2
tel./faks. (8 5) 245 66 90
Erfurto g. 23, LT-04220 Vilnius

Apie gimnaziją

Istorija

Iki 1974 metų Lazdynuose buvo dvi vidurinės mokyklos: lietuviška 34-oji ir rusiška 36-oji. Pastačius naują mokyklą pusė pedagogų sudarė naujos 40-osios mokyklos branduolį. 1994 metais, rudenį, jai buvo suteiktas Minties vardas.

Naują mokyklą įkūrė direktorė Ona Uzielienė. Nuo 1984-ųjų mokyklai vadovauja mokytojas – ekspertas Vladas Vitkus, subūręs darnų, darbštų, aukštos kvalifikacijos pedagogų kolektyvą, kuriame per 80 mokytojų. Nuo 2006 metų mokyklos direktorė – Teresa Sakalauskienė.

1980 metais mokykloje sustiprintas matematikos mokymas, o nuo 1996-ųjų formuojamos realinio profilio gimnazijos klasės. Nuo 1985 metų mokykla dalyvauja UNESCO asocijuotų mokyklų projekte.

Gimnazijoje organizuojami tradiciniai renginiai , skirti Rugsėjo 1-ajai, Mokytojų dienai, Sausio 13-ajai, Vasario 16-ajai, Kovo 11-ajai paminėti. Nelieka nepaminėti ir šimtadienis, Valentino diena, gimnazijos gimtadienis. Šie puikūs renginiai praskaidrina kasdienišką gimnazijos gyvenimą. Minties gimnazija turi savo herbą, himną (muzikos autorius – O.Vyšniauskas), vėliavą, gairelę.

Mokyklos muziejuje eksponuojama medžiaga atspindi jos istoriją, kuri buvo rašoma ne vienerius metus. Čia pamatysite stendus, skirtus supažindinti su mokyklos kūrimosi istorija, popamokine veikla. Eksponuojama mokykloje dirbusių ir dirbančių mokytojų išleisti vadovėliai bei mokymo priemonės, turizmo būrelių metraščiai, atskirų klasių metraščiai, mokyklos išleista knyga, buvusių ir esamų mokinių kūrybos darbai, laimėti prizai ir apdovanojimai, mokyklą aplankiusių svečių dovanos, fotonuotraukų albumai, filmuotų bei fotografuotų renginių, projektų medžiagą, visų abituriantų laidų vinjetės.

Šiuo metu Gimnazijoje suburtas darbštus aukštos kvalifikacijos pedagogų kolektyvas.

Gimnazijos materialinė bazė yra nuolat turtinama: dalyvavimas projekto „MTP+“ programoje ,,Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“. „MTP+“ davė akivaizdžios naudos – iš 2007–2013 m. Europos sąjungos struktūrinių fondų gimnazijai skirta 410130 Lt. Įsigyti šie mokymo priemonių ir įrangos komplektai: biologijos, chemijos, dailės, fizikos ir technologijų, ,,MTP+“ programos projekto ,,Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ lėšomis pertvarkyta biblioteka bei skaitykla. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto pagal 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioritetą ,,Mokymasis visą gyvenimą“.

2012–2013 mokslo metais gimnazijoje yra 92 stacionarūs ir 16 nešiojamų kompiuterių. Visoje gimnazijoje veikia interneto ryšys (taip pat belaidis). Kompiuterizuotos 34 mokytojų darbo vietos, 11 kabinetų su interaktyviomis lentomis, 6 kabinetuose įrengti ekranai ir projektoriai, modernizuota aktų salė, įsigyta naujų baldų ir pertvarkyta biblioteka bei skaitykla.

Nuo 2008 m. gimnazijoje veikė akredituotas Profesinio informavimo taškas (PIT). Nuo 2012 m. spalio mėnesio gimnazija dalyvauja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.Vykdant projekto veiklas, gimnazijoje įkurtas Karjeros ugdymo centras, kuris praplėtė karjeros ugdymo, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas gimnazijos mokiniams.

Siekdama sukurti saugią aplinką, Vilniaus „Minties“ gimnazija pirmoji Vilniaus mieste pasirašė bendradarbiavimo sutartį su UAB ,,Ekskomisarų biuras“, įrengė ,,pavojaus mygtuką“, teritorijos stebėjimo kameras gimnazijos viduje ir išorėje, vykdoma administracijos, bibliotekos ir kabinetų, aprūpintų ypač brangia technika, sauga. Biuro darbuotojai vykdo saugą gimnazijos renginių metu. Gimnazija glaudžiai bendradarbiauja su Lazdynų policijos nuovada bei policijos komisariatu. Esant reikalui, nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės specialistė dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.

Abiturientai gerai parengiami stoti į šalies ir užsienio aukštąsias mokyklas. Mokiniams sudaromos sąlygos ugdytis įvairius gebėjimus. Gimnazijoje veikia neformaliojo švietimo būreliai: renginių organizavimas ir vedėjų ruošimas, gimnazijos renginių techninės dalies organizavimas, vokalinis instrumentinis ansamblis ,,Gerai tirpsta“, akustinė gitara, folklorinis ansamblis, vokalinis ansamblis, populiariosios muzikos studija, dailės ir dizaino studija, gimnazijos vizualiosios informacijos kūrimas, keramika, fotografija, sportinė savanorystė, tinklinis.

Gimnazija bendradarbiauja su VU, MRU, LEU. Kasmet čia praktiką atlieka matematikos fizikos, ekonomikos, chemijos, geografijos, lietuvių kalbos ir kitų specialybių studentai.

Atributika

„Minties“ gimnazijos himnas

Tu – mūsų mokykla, tokia ir pasilik,

Tu – mūsų mintyse per amžius ir ne tik.
Man ranką Tu davei, kai buvo nedrąsu,
Parodei kelią tą, kuriuo dabar einu.Dėkingi liksim tau už viską, ką davei.
Nelengvas kelias tas, kuriuo mums eik liepei,
Bet saulė danguje mums dar nusišypsos,
Kasdien naujos sulauksim užgimstančios aušros.
Vilioja į pasaulį mus vėjai keturi.
Palikti be pagalbos Tu mūsų negali.
Pakėlęs galva šiandien pasaulin išeinu.
„Minties“ gimnazija Tau – ačiū, kad man buvai draugu.

D. Imbrasaitės žodžiai
O. Vyšniausko muzika

MINTIS – į erdvę amžinai pakilęs paukštis, kurio pasiekti negali mirtina strėlė, kuris keliauja per audras ir žydrą dangų artėdamas į išsipildymo salas.

D. Reinys

Vizija, misija, filosofija

Misija

Vilniaus „Minties“ gimnazija – keturmetė bendrojo lavinimo įstaiga, įgyvendinanti kokybišką pagrindinio ugdymo II dalies, vidurinio ugdymo programų bei neformalaus švietimo ugdymą, bendradarbiaujanti su įvairiais socialiniais partneriais ir veikloje besivadovaujanti demokratinėmis bei humanistinėmis vertybėmis.

Vizija

Vilniaus „Minties“ gimnazija – moderni ir atvira naujovėms, bet globaliame pasaulyje neprarandanti tautinio identiteto įstaiga, ugdanti dorą, pripažinimo siekiantį ir mokymosi visą gyvenimą svarbą suvokiantį asmenį.

Filosofija

Mokslas ir menas – dvi galingos jėgos, gimstančios MINTYJE!

Vertybės

Gėrio, grožio, tiesos, tikėjimo ir doros sklaida.
Sąžinės, pareigos ir atsakomybės ugdymas.
Tautiškumo, pilietiškumo ir tolerancijos dermė.
Kūrybingumas.

default
...
none
#6E787E
off
none
loading
#6E787E
off